BESTUUR : Kampse Feest Konijnen
  

                 

          De voorzitter : jonny brzyk                                      Ondervoorzitter  Bamboe                                                                                                                                                                                             
         

  

                                                                                                                                  

               Secretaris : jolien Goris                  Penningmeester: Elza Wagemans                                                                                                                                                                                                  

 

                           


         LEDEN : Kampse Feest KonijnenAds by Webexp Enhance


 

      ivo kaerts                                      Manuel Truyers    

   

 
               Claes Jo                              wend roosen   

    

              Sara Luts                                      Gerke Kraft

  

 

               Luka Tielens                             Philippe Denis

           Michael Derwael

 

 

 


kinderen : Kampse Feest Konijnen

 

 

          Chayenne Brzyk